Glucient SR 500mg sustained-release tablets

Ferron Par Pharmaceuticals

Composition

Metformin HCL500 mg

Each Pack Contains

2 blisters of 15 sustained-release tablets

Dosage Form

sustained-release tablet

Dosage formTablet; coated; sustained-release

Flavor

None

W.H.O. Classification

A10B

Available In

The Netherlands

Warning

Alcohol

NOT RECOMMENDEDThis item should not be used with alcohol.

Machinery

CAUTIONThis item may not be safe for use while operating heavy machinery. Use with caution and after consultation with your doctor.

Pregnancy

CAUTIONThis item may not be safe for use during pregnancy. Use with caution and after consultation with your doctor.

Lactation

CAUTIONThis item may not be safe for use during lactation. Use with caution and after consultation with your doctor.

Indication

Glucient SR bevat de werkzame slot metforminehydrochloride, die behoort tot een groep geneesmiddelen die biguaniden warden genoemd. Deze geneesmiddelen warden gebruikt in de behandeling van diabetes omdat ze zorgen voor een juiste hoeveelheid suiker in het bloed.

Glucient SR wordt gebruikt bij patienten die een bepaalde soort diabetes hebben die 'niet-insulineafhankelijke diabetes' of 'diabetes mellitus type-2' wordt genoemd. Dit middel wordt vooral gebruikt bij patienten met overgewicht, wanneer een dieet en lichaamsbeweging alleen niet voldoende waren om de bloed­glucose (hoeveelheid suiker in het bloed) onder controle te krijgen. Dit middel kan worden gebruikt zonder andere genees­middelen of in combinatie met andere orale antidiabetica (middelen voor de behandeling van diabetes die u via de mond inneemt) of met insuline (hormoon voor de behandeling van diabetes).

Glucient is een geneesmiddel met verlengde afgifte. Dit betekent dat het middel verspreid over een langere periode in uw lichaam terechtkomt dan bij een geneesmiddel met onmiddellijke afgifte.

Dosage

18 YEARS OLD AND ABOVE
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Slik de tablet in zijn geheel door met een glas water tijdens of na uw avondmaaltijd. U mag de tablet niet kauwen of pletten.
De gebruikelijke doseringen worden hieronder vermeld.
Volwassenen
Voor patienten die alleen Glucient SR gebruiken of in combinatie met andere orale antidiabetica (middelen tegen diabetes die u via de mond inneemt):
De normale startdosering is een tablet van 500 mg eenmaal per dag. Na 10 tot 15 dagen zal uw arts de hoeveelheid glucose in uw bloed meten en de dosering hierop aanpassen.
Uw arts kan de dosering verhogen tot maximaal 2000 mg metforminehydrochloride per dag (vier tabletten van dit middel per dag).
Voor patienten die al metformine (de werkzame stof in dit middel) gebruiken en overstappen op Glucient SR:
De normale startdosering Glucient SR moet gelijk zijn aan de dagelijkse dosering van metforminetabletten met onmiddellijke afgifte.
Voor patienten die Glucient SR in combinatie met insuline gebruiken:
Bij gebruik van Glucient SR met insuline is de normale startdosering een tablet van 500 mg eenmaal daags, terwijl de insulinedosering wordt aangepast op basis van de de hoeveelheid glucose in uw bloed.
Ouderen:
De startdosering zal worden bepaald nadat is gecontroleerd hoe goed uw nieren werken.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar:
Dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.
Blijf deze tabletten innemen zolang uw arts u dit voorschrijft.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Als u of iemand anders te veel van dit middel heeft ingenomen, of als u denkt dat een kind een tablet heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met de spoedeisendehulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis of met uw arts.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Als u bent vergeten een tablet in te nemen, moet u dat alsnog doen zodra u eraan denkt, tenzij het al bijna tijd is voor de volgende tablet. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. Neem uw volgende dosis in op het juiste tijdstip.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Als u zonder toestemming van uw arts stopt met de behandeling met dit middel, kan de hoeveelheid suiker in uw bloed zo hoog worden dat deze niet meer onder controle kan worden gebracht. Late symptomen van diabetes, zoals schade aan de ogen, nieren en bloedvaten, kunnen optreden.
Als u een andere arts bezoekt of naar het ziekenhuis gaat, vertel dan welke geneesmiddelen u gebruikt. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.